Vol318嫩模Manuela玛鲁娜心愿旅拍私房情趣内衣半脱露翘臀诱惑写真47P玛鲁娜魅妍社

Vol318嫩模Manuela玛鲁娜心愿旅拍私房情趣内衣半脱露翘臀诱惑写真47P玛鲁娜魅妍社

若止于飧泄而无赤瓣,非火证也,脉虽小而手足温,以脾主四肢而脾气尚和,所以易已。 但水蛭、虻虫二味,人不敢用,即代抵当丸,尚嫌其太峻。

厥气者,脾气失调而或寒或热,皆为厥气;逆而上行,则为霍乱。阴阳离决,精神乃绝。

应曰至,息曰止也。此以太阳而合于少阴,故为阴中之阳,然离则阴阳各其经,合则表里同其气,是为水脏阴阳之离合也。

此二条,似不堪此峻剂矣!丹溪亦微有不满之意,后人自当以慎重为宜。气街,即气冲,足阳明经穴,在毛际两旁。

金受火之制,故肺以心为主。善恐不欲坐卧者,心气怯而不宁也。

手太阳内行之脉,别于肩解,入腋走心,系于小肠,皆自上而下,自外而内,故曰“指地”。 短为阳不及,阳不及则阴凑之,故头痛。

Leave a Reply